Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
İbrahim Küreli

 

İbrahim Küreli

Kimdir ?

1964 yılında İzmir’in Tire ilçesine bağlı Gökçen bucağında dünyaya gelen İbrahim KÜRELİ, ilk öğrenimini 1975 yılında Gökçen’de, orta öğrenimini 1982’de Tire’de tamamlamıştır. 1982-83 öğretim yılında başladığı lisans eğitimini 1986 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi kürsüsünde ikmal edip 1987 senesinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, memuriyetinin yanı sıra 1989 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilimdalı’nda yüksek lisans öğrenimine devam etmiştir. 1992 yılında Abdurrahim Muhib Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi (Küçük Sefaretname) isimli teziyle yüksek lisansını bitirip 1996 yılında yine aynı enstitüye bağlı Tarih Bilimdalı’nda doktora eğitimine başlamış olup “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İran’da Türk-İngiliz-Rus Rekabeti” isimli tez çalışmasını yarıda bırakıp "1824-1908 Tarihli Ahkâm Defterine Göre İranlı Tüccarların Osmanlı Şehirlerindeki Ticarî Faaliyetleri" isimli yeni tez çalışmasıyla halen doktora eğitimini sürdürmektedir. Devlet Arşivleri’nde otuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştır. Osmanlı Arşivi’nin “Sadaret”, “Dahiliye”, “Hariciye”, “Maliye” ve “Maarif” nezaretleri gibi çeşitli fonlarında hizmet vermiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAPTIĞI ÇALIŞMALAR:

1-“Abdurrahim Muhib Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi (Küçük Sefaretname)”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,1992.

2-“Moralı Seyyid Ali Efendi’nin Paris Risalesi”,İlmi Araştırmalar,Sayı 5, İstanbul, 1997.

3-“XVIII.Yüzyıl Ortalarında Tire Kazası’na bağlı Fata Karyesi’nin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi”, İkinci Türk Kültüründe Tire Sempozyumu,17-19 Kasım 2006,Tire.

4-Tanzimatla Gelen Düşünce Hareketi “Yeni Osmanlılar”, Doktora Seminer Çalışması,İstanbul, 1997.

5-XIX yy Ortalarında Birgi Kazasına Bağlı Küre Karyesinin Sosyo Ekonomik Yapısı,

Yörük Obasından Ödemiş Ovası'na Uluslararası Birgi Sempozyumu (18-20 Eylül 2015).

6-Osmanlı Belgelerinde Karabağ, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2009. [Kollektif Kitap Çalışması'nda Farsça'dan Türkçe'ye Tercümeler]

7- I.Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları (3 no'lu Name-i Hümâyûn Katoloğu), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları No:136, İstanbul, 2014 [Kollektif Kitap Çalışması]

8-Osmanlı'dan Günümüze İnsanî Diplomasi: Cihan-penâh = Shelter of the world: humanitarian diplomacy from the Ottoman period to the present, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayın No: 132, İstanbul, 2014. [Kollektif Kitap Çalışması]

9- Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Tire'ye Göç, Muhacirlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, 2018.

10-Tire'den Yansımalar isimli yerel derginin bütün sayılarında (10 sayı) makaleler.

11- Prof. Dr. Orhan Bilgin Hoca ile Hayatımdan Kısa Bir Kesit , Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı:11 İstanbul, 2013, ss. 69-70.

12-Abdülhamid'in Kara Kutusu. Arap İzzet Holo Paşa'nın Günlükleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2019. [Kitap Çalışması]

13-Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin planladığı [muhterem Hocam] Prof. Dr. Orhan BİLGİN hatıra sayısı için hazırlamış olduğum ancak daha sonra Feyziye Abdullah TANSEL'in Muallim Naci ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmada bu manzumenin bir kısmının yayınlanmış olduğu bilgisine erişmem sebebiyle yayından geri çektiğim Muallim Naci Bey'in 29 Teşrînisânî 1306 [11 Aralık.1890 Perşembe] tarihinde neşretmiş olduğu "Ebü’s-Selâtîn Gāzî Ertuğrul Bey" isimli şiirinin çevirisi. [https://wwwkureliyazilari.blogspot.com/2015/02/suleyman-sah-ve-gazi-ertugrul-bey.html]

 

İbrahim Küreli